субота, 24 вересня 2016 р.

Щасливі ми, що маємо Дмитра Павличка

Анотація

Відомо, що найефективніший вплив на людину здійснює та інформація, яка одночасно впливає на кілька органів чуття й запам’ятовується вона тим краще й міцніше, чим більше каналів було активізовано.
Мета роботи:
  • довести, що досягненню більшого ефекту в сприйманні й розумінні літературного твору сприяє використання мультимедійних технологій, коли об’єднується текст, звук, відеозображення, графічне зображення;
  • розкрити шляхи вдосконалення сучасного уроку завдяки використанню міжпредметних зв’язків.
Актуальність роботи
Методологічну основу роботи складає особистісно-діяльнісний та системно-цілісний підходи до розгляду функціонування системи «суб’єкт – об’єкт».
Досягненню бажаних результатів сприяє використання міжпредметних зв’язків на уроках, коли учні пізнають явища, поняття, закономірності з різних боків. Такі форми навчання допомагають дітям емоційно й системно сприйняти деякі поняття, події, дають відчуття результатів у розвитку пізнавальних здібностей, виховують гармонійно розвинену особистість, розвивають почуття прекрасного, створюють ситуацію пошуку.


Інноваційність
Процес отримання знань сьогодні – це вже не процес передачі суми знань або інформації, не повторення готових результатів, а формування компетентностей, досвіду, самореалізація на основі природних даних і розвитку здібностей дитини.
Традиційний урок засвоєння нових знань можна урізноманітнити, зробити більш ефективним, оптимальним, результативним, впроваджуючи компетентісний підхід. Компетентісний – життєтворчий. Життєтворчість є особливою формою виявлення творчої природи людини, яка сприяє самостійному творчому вибору стратегії життя. Реалізувати компетентісний підхід допомагає технологія проектування, спрямована на виховання вільної, відповідальної, життєво компетентної особистості.
Проектний метод – це інструмент, який створює унікальні передумови для розвитку ключових компетенцій (соціальних, полікультурних, інформаційних, комунікативних тощо ) і самостійності учня в осягненні нового, стимулюючи його природу, допитливість і творчий потенціал. Він пов’язує всю нашу навчальну і виховну роботу з життям, надає життєвості всій своїй роботі. Проектна діяльність допомагає молодій людині включитися у активну соціальну дію.
Практична значимість роботи
Визначальними пріоритетами моєї діяльності є особистісно орієнтований підхід, індивідуалізація й диференціація навчання, орієнтація на конкретного учня, його потенційні можливості як партнера, який свідомо здобуває знання, набуває досвіду спілкування в діалозі, аргументує свою думку.
Запропонований конспект апробований на власному досвіді. Усе, виконане на уроці, доводить, що це – розвивальний урок, урок самореалізації, спрямований на конкретного учня із урахуванням його творчих здібностей, пізнавальних інтересів. Завдання, запропоновані школярам, стимулюють їхню активність, пошукову діяльність, креативність і, зрештою, підвищують мотивацію навчальної діяльності. Атмосфера доброзичливості, яку я намагаюся створити, сприяє інтелектуальній розкутості школярів, вільному обміну думками, реалізації потреб.

Немає коментарів:

Дописати коментар