субота, 29 жовтня 2016 р.

Суржик у мовленні

Розрізнення числівників та інших частин мови

Уникаємо русизмів! Боремось за чистоту мови!

Як поширюється звання на години навантаження вчителя

Під час атестації вчителя, який, крім предмета за спеціальністю, викладає інші предмети інваріантної та варіативної складової, присвоєна за результатами атестації кваліфікаційна категорія поширюється на все педагогічне навантаження, зокрема і на години варіативної складової змісту загальної середньої освіти.
Відповідно до п. 1.2 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, атестація педагогічних працівників - це система заходів, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

Радіодиктант національної єдності.

9 листопада на Українському радіо відбудеться Шістнадцятий радіодиктант національної єдності.
Акція традиційно відбувається у День української писемності та мови і має на меті об’єднати усіх небайдужих навколо українського слова. Для того, щоб стати учасником, окрім бажання, необхідно мати аркуш паперу, ручку, радіоприймач, комп‘ютер, планшет або телефон з виходом в Інтернет.
Об 11 годині на Першому каналі Українського радіо почнеться радіопрограма, присвячена акції: йтиметься про історію радіодиктанту, його учасників, умови написання, а об 11:30 прозвучить власне текст.
Диктуватиме доцент Київського університету ім. Б.Грінченка Олександр Авраменко.
Українське радіо запрошує усіх охочих не лише долучитися і написати диктант, але й стати своєрідними співорганізаторами акції: створити свій власний осередок диктанту – зібратися родиною, колективом чи організувати написання у закладі, де ви працюєте або навчаєтеся, адже мета акції – не перевірка грамотності, а єднання!

Проектні технології навчання на уроках української мови та літератури як один із складників формування освіченої й розвиненої, самодостатньої творчої особистості, патріота України

Вступ
Україна увійшла в ХХІ століття як держава, що переживає фундаментальні перетворення в усіх галузях суспільного життя: в економічній, політичній, соціальній та культурній. Докорінно змінюються уявлення української спільноти щодо ролі кожного її члена у цих процесах. Постає питання про формування особистості в нових історичних умовах буття.
Неабияку роль у вирішенні даної проблеми відіграє шкільна освіта. Вона як невід’ємна частина суспільної організації також переживає добу перетворень та докорінного реформування. Розвиток сучасного суспільства вимагає реформування системи освіти. В Україні відбувається поступова зміна авторитарної моделі навчання на особистісно зорієнтовану. У цих умовах відбувається зменшення конкретизації змістовної частини навчальних програм і чіткого визначення вимог до результатів навчання. Сьогодні відбувається пошук шляхів модернізації навчального процесу через його технологізацію. У дію вступає нова парадигма освіти, в якій складові змісту навчання формуються від результату.
Сучасна шкільна освіта, повернувшись обличчям до учня, прагне, в першу чергу, побудови особистісного світу знань, бо саме він приведе молоду людину в майбутньому до творчої самореалізації в суспільстві. Слід зазначити, що знання в такому контексті не є простим засвоєнням інформації, а виступає засобом для набуття необхідної компетентності, містком для продовження навчання та поштовхом до самоосвіти.
Стратегія сучасної освіти полягає в тому, щоб надати можливість всім, без винятку, учням виявити свої таланти, творчий потенціал та реалізувати свої особисті плани. Для цього необхідно розвивати освітній процес, спираючись на наступні дії: навчитися пізнавати (учитися); навчитися робити (працювати); навчитися жити разом; навчитися жити у злагоді з самим собою.
Як показує досвід, поряд із знаннями, вміннями та навичками, які учні отримують під час навчання у школі, набувають вагомості компетентності, оскільки саме вони є "тими індикаторами, які дозволяють визначити готовність учня-випускника до життя, його подальшого особистісного розвитку й до активної участі в житті суспільства". Тому в сучасних умовах, результатом роботи навчального закладу має стати переорієнтація навчально-виховного процесу на отримання учнями ключових компетентностей, які на думку І. Єрмакова "необхідні для розв'язання життєвих завдань і продуктивного здійснення життя як індивідуального проекту" .
У зв'язку зі становленням парадигми особистісно-орієнтованої освіти технологія проектів переживає друге своє народження як ефективне доповнення до інших педагогічних технологій, що сприяють становленню особистості учня як суб'єкта діяльності та соціальних відносин. Сьогодні очевидним є те, що реалізувати принципи особистісно-орієнтованого навчання при традиційному підході до освіти, традиційних засобах навчання, орієнтованих на класно-урочну форму занять, неможливо. Для включення кожного учня в активний пізнавальний процес, який застосовується на практиці повинно бути створено адекватне навчально-предметне середовище, яке забезпечувало б можливість вільного доступу до різних джерел інформації, спілкування з ровесниками, працювати разом під час вирішення різних проблем. Найбільш перспективним у цьому відношенні є технологія проектів.
Проектні технології спрямовані на стимулювання інтересу учнів до нових знань, розвиток дитини через розв’язання проблем. Спрямування сучасної освіти на профільне навчання робить знання і застосування методу проектів надзвичайно актуальним. З огляду на це можна констатувати, що застосування сьогодні методу проектів в навчанні є не тільки дань модному напряму освіти, а нагальною потребою того вчителя, який намагається забезпечити розвиток учня як цілісної особистості.

МЕТОДИЧНИЙ ПАСПОРТ ПРОЕКТУ

Пропонований навчальний проект призначений для здійснення учнями 5(9)-х класів гімназії на базі уроків української літератури ( в позаурочний час) присвячений темі «Т.Г.Шевченко – 200-річчя від дня народження поета», що є актуальною і в наш час.
Тема навчального проекту: "Т.Г.Шевченко – погляд у майбутнє ("І мертвим, і живим, і ненародженим в Україні і не в Україні моє дружнєє посланіє")".
Завдання проекту:
 • посилити національну свідомість;
 • пробудити розуміння, що тільки в національній єдності і братерстві майбутнє Вітчизни;
 • навчити учнів здобувати знання самостійно, вміти застосовувати їх для розв’язання нових пізнавальних і практичних завдань;
 • навчитися шукати інформацію самостійно, користуючись різними джерелами; визначати її вірогідність, залежно від типу джерела;
 • сприяти у здобутті учнями комунікативних навичок (здатності працювати у різноманітних групах, виконуючи різні соціальні ролі – лідера, виконавця, посередника тощо);
 • розвивати емоційність, емпатію, пам'ять, логічне й критичне мислення, мову ;
 • виховувати почуття національної гідності і честі;
 • прищеплювати учням уміння користуватися дослідницькими прийомами: збирати інформацію, вміти її різнобічно аналізувати, висувати гіпотези, уміти робити висновки;
 • навчитися оформляти результати своїх пошуків;
 • сформувати навички планування й виконання конкретних кроків і операцій щодо рішення проблеми, рефлексії, підготовки та проведення презентації.
 • Навчитися представляти свою роботу, аргументувати свою позицію.
Мета проекту:
 • формувати в учнів вміння працювати у великих  групах, вміння висловлювати власну точку зору; виховувати любов до своєї батьківщини, відданість своєму народу, гордість за свій народ, прагнення захистити його надбання.
 • розвивати вміння аналізувати різноманітні джерела і систематизувати, узагальнювати матеріал життєтворчого змісту;
 • формувати вміння формулювати власне судження щодо глобальних історичних подій сьогодення; життєдіяльність Т.Г.Шевченка і його погляд у майбутнє;конкретна діяльність особистості щодо матеріального та культурного збагачення своєї країни.
 • залучати власний досвід для розв’язання навчальних завдань життєтворчого характеру.
Тип проекту: дослідницький.
Час роботи над проектом: 01.08.2014 – 01.10.2014
Режим роботи: позаурочні заняття
Забезпечення проекту: підручники й навчальні посібники з української літератури різних авторів, збірка «Кобзар», довідники, новини телебачення, ресурси “Інтернет”.
Знання та навички, необхідні для роботи в проекті:
 • уміння працювати в інформаційному полі, використовуючи додаткову літературу;
 • уміння осмислювати, структурувати інформацію, зв'язувати її з колишніми знаннями творів Шевченка, знаходити їй місце в сучасному житті України.
Мотивація до діяльності: сама навчальна проектна діяльність, інтерес до її результатів, бажання реалізувати себе в спільній справі, а також інтерес до досліджуваного матеріалу, бажання бачити Україну майбутнього – вільною, самостійною, мирною державою.
Передбачувані результати: нова, додаткова, що раніше не використовувалася інформація з даної теми, добута самими учнями й застосована ними на практиці; уміння здійснювати навчальну проектну діяльність; особистісні компетентності учнів.

Інтелектуальна гра «Знавці рідної мови»

Мета: поглибити теоретичні знання та практичні навичкиучнів з української мови, спонукати їх до творчої праці; розвивати уміння застосовувати знання в незвичних ситуаціях; виховувати повагу до барвистого рідного слова; вчити дітей триматися перед глядачами, бути привабливими і цікавими для присутніх.
Обладнання: святково прикрашений клас, вислови про мову ,запис пісні « Рідна мова», плакати, картки, дипломи.
Для учасників гри підготовлено столи.

Твір-роздум на тему, пов’язану з життєвим досвідом учнів, у художньому стилі. 5 клас

Мета: Навчити учнів створювати усні та письмові твори-роздуми; формувати вміння підпорядковувати висловлювання головній думці, використовувати мовні засоби зв’язку між реченнями в тексті; розвивати зв’язне мовлення, логічне мислення; прищеплювати вміння доводити власну думку, спростовувати помилкові твердження; виховувати любов до природи.

Хід уроку

I. Організаційний момент.

Психологічна налаштованість.
«Чорна рука – біла рука».
Етюд із негативними емоціями.
Дітям пропонується уявити й зобразити спочатку «чорну руку», що готова до агресії, а потім, за сигналом, перетворити її на «білу руку», добру руку, ту, що може пожаліти.
 • Чи можуть негативні емоції приносити користь людям?

Ліна Костенко - символ нескореної України, аристократ духу

Мета:
 • вшанувати творчість Ліни Костенко – української поетеси, незламної і нескореної патріотки України;
 • викликати інтерес до української поезії та високої естетики слова поетеси;
 • виховувати почуття патріотизму та гордості за свій народ і його талановитих людей.
Обладнання:  портрет письменниці, книжкова виставка, вишитий рушник, проектор, комп’ютер, підключений до мережі Інтернет.
Методичне забезпечення: опорний конспект, презентація.
Тип заходу: засідання літературної студії.

Система образів драми-феєрії «Лісова пісня» Лесі Українки.

Тема уроку: Система образів драми-феєрії «Лісова пісня» Лесі Українки. Утвердження духовно-естетичної сутності людини, її творчих можливостей.
Мета уроку:
 • учити аналізувати образи драми;
 • удосконалювати навички роботи в групах, розвивати вміння роботи з текстом твору;
 • формувати вміння висловлювати й аргументувати власні думки;
 • виховувати почуття прекрасного, прагнення до творчої самореалізації особистості.
Тип уроку: комбінований урок із використанням інноваційних технологій
Епіграф:
«Не зневажай душі своєї цвіту…
Той цвіт від папороті чарівніший –Він творить скарби, а не відкриває».
Л. Українка

Єдність і воля – крила народного відродження (підсумковий урок за історичною повістю І.Франка «Захар Беркут»). Спроба нового прочитання

Актуальність уроку з упровадженням вітагенних технологій полягає у
 • полегшенні розуміння навколишнього світу;
 • допомозі вироблення  вміння  правильно  спілкуватися,  критично  мислити, розуміти людей, адекватно сприймати будь-які життєві ситуації, робити вибір, тобто формувати компетентну особистість, гнучко мислячу, грамотну, з новим рівнем  моральних  установок, яка вміє перевести освітні  знання  в  життєві цінності.
Новизна
 • застосування вітагенних технологій на уроці словесності полягає у реалізації прийомів вітагенного навчання для актуалізації життєвого досвіду учнів;
 • у  поєднанні вітагенних технологій  з  іншими,  наприклад, інтерактивними, проектними.
Результативність
 • послуговуючись принципами вітагенного навчання, ми стимулюємо учнів звертатися  до  їхнього  життєвого  досвіду,  допомагаємо  їм  зрозуміти внутрішній світ головного героя, ділитися власними відчуттями і разом з учителем шукати вихід із змодельованих у творі ситуацій.

субота, 22 жовтня 2016 р.

Всесвітній день людей з вадами мовлення

Король Великобританії, Канади, Австралії та Південної Африки Георг VI, який страждав на заїкання, визнав важливість мовної терапії для лікування заїкання ще на початку 20-го століття. Всесвітній день людей з вадами мовлення почав проводитися щорічно 22 жовтня за ініціативою фахівців з дослідження патологій мови з Канади (Canadian Association of Speech-Language Pathologists and Audiologists - CASLPA).
Заїкання - є значним порушенням мови і характеризується частим повторенням або пролонгацією звуків, складів, слів, частими зупинками або нерішучістю в промові, що розриває її ритмічне протягом. За статистикою близько 3 млн. Людей по всьому світу мають подібні проблеми. Причини виникнення заїкання досі точно не встановлені.
Існує ряд способів вилікувати заїкання, серед яких логопедичні, психологічні, психотерапевтичні, логопсіхотерапевтічні, соціореабілітаціонні, медикаментозні, фізіотерапевтичні, комплексні, однак жоден з цих способів, на жаль, не дає 100% гарантії повного лікування.
Але не варто впадати у відчай! Терпіння і труд в даному напрямку безсумнівно принесуть тільки позитивні плоди.

пʼятниця, 14 жовтня 2016 р.

День захисника України (День захисників Вітчизни)

Назва цього популярного в народі свята говорить сама за себе. Захист своєї Вітчизни від зазіхань з боку тих, хто час від часу намагається загрожувати державним засадам будь-якої країни - свята справа. Вона вимагає від людей сміливості, честі та відваги, дуже часто величезної самопожертви і колосальної самовіддачі.
Як свято, цей День прийшов на зміну не менш популярного колись всенародного Дня Червоної Армії. Радянська держава не «балувала» свій народ великою кількістю всіляких свят і пам’ятних дат. За великим рахунком керівництво намагалося обмежитися тільки специфічними святами, які ретельно намагалися пофарбувати в строгі політичні відтінки правлячої партії. Так було і з Днем Червоної Армії.
Характер загального народного свята, за даними проекту DilovaMova.com, цей День придбав, як День Народження Червоної Армії. Історично цьому передували події, що розгорнулися у палаючій бурі Першої Світової війни і революційних змін, які захлеснули відмираючу Російську Імперію. «Соціалістична вітчизна в небезпеці» - так було сформульовано опублікований 23-го лютого 1918-го року заклик Ради Народних Комісарів, датований 21-м лютого цього ж року. І дійсно, 18-го лютого 1918-го року турецькі та австро-німецькі війська, віроломно порушивши перемир’я, яку було укладено 15-го грудня 1917-го року з новою, тоді ще не цілком сприйманої всерйоз радянською владою, поспішили вторгнуться в Країну Рад. Була зроблена жорстка спроба окупації України, Прибалтики й Білорусії. Вже 21-го лютого німецькі війська, що складалися з 39-ти добре озброєних дивізій захопили Мінськ.
Без Армії, широкої народної підтримки і продуманої координації всіх зусиль було просто не можливо зберегти ні свої території, ні саму, нову соціалістичну державу. Захист Вітчизни - свята справа. Виснажений війнами і кривавим хаосом народ піднявся, знайшов у собі сили і встав на захист своєї Батьківщини. Супротивник був відкинутий.
Починаючи з 23-го лютого 1923-го за наказом чинної Реввійськради юної радянської держави щорічно стало проводитися свято Дня Червоної Армії. Після Другої Світової війни, в 1946-му році свято набуло нову назву - «День Радянської Армії і Військово-Морського Флоту».
Це був один з найулюбленіших і шанованих у народі свят. Народна самосвідомість завжди прагнула до підтримки добрих ініціатив, та вшанування захисників Вітчизни для народу стало однією з гарних славних традицій. Навіть нові реалії і розпад Могутньї Радянської держави не перекреслили цих традицій.
В наші дні День захисника Вітчизни зберігся в Росії, Киргизії і Придністров’ї, в Україні та Білорусії. У Російській Федерації цей День був закріплений у відповідності з новим законодавством, починаючи з 1995-го року. За рішенням Державної Думи Росії з 2002-го року це свято стало неробочим днем. З 2011-го року в Трудовий кодекс Російської Федерації були офіційно внесені відповідні зміни і навіть попередній робочий день 22-е лютого став на годину коротше. В Україні День захисників Вітчизни закріплений на підставі Указу Президента незалежної України № 202/99 від 23-го лютого 1999-го року в переліку пам’ятних дат і професійних свят.
Однак останні події початку 2014-го року і неоголошена війна Росії проти України змусили переглянути багато поглядів українського суспільства. Відповідно до Указу Президента України № 806/2014 від 14-го жовтня 2014-го року в Україні, з метою вшанування мужності і героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій та перемог українського народу, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві і на підтримку ініціативи громадськості, встановлено нове свято - «День захисника України», яке тепер відзначається щорічно 14-го жовтня, в день одного з великих православних свят запорізьких козаків - «Козацька Покрова» («Покров Пресвятої Богородиці»). Цим же Указом визнається таким, що втратив чинність попередній Указ Президента України від 23-го лютого 1999-го №202.
З 5-го березня 2015-го року День захисника України став неробочим днем. За відповідні зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України №2187 в цілому проголосували 244 народних депутата Верховної Ради України.
У цей День ми приєднуємося до привітань на адресу всіх захисників нашої Вітчизни! Бажаємо їм благополуччя і сил, здоров’я і щастя! Мирного неба і смачного хліба! Зі святом Вас дорогі наші захисники!

День Українського козацтва

Зародження і формування української народності відбулося в XII-XV ст. на основі південно-західної частини східнослов’янського населення, яке входило раніше до складу Київської Русі (IX-XII ст.). На основі давньоруської народності сформувалися три східнослов’янські народи - український, російський і білоруський. Починаючи з XIII століття українці зазнали угорського, литовського, польського та молдавського завоювань. З кінця XV століття почалися набіги з татарських ханів, що затвердилися в Північному Причорномор’ї, які супроводжувалися масовим полоном і викраденням українців.
У XVI-XVII ст. в ході боротьби з іноземними завойовниками українська народність істотно консолідувалася. Найважливішу роль зіграло при цьому виникнення особливих військових формувань - козацтва (XV століття), яке створило державу (XVI століття) зі своєрідним республіканським ладом - Запорізьку Січ, яка стала політичним оплотом українців.
З початку відродження козацтва на Україні президентом України були підписані укази: «Про координаційну раду Українського козацтва», «Про національну програму розвитку Українського козацтва на 2002-2005 роки.» І, звичайно ж, «Про день Українського козацтва».
Важко переоцінити роль козацтва в історії українського народу

пʼятниця, 7 жовтня 2016 р.

Як навчити дитину гнучкості мислення

«Я такий нетямущий. Я ніколи не зрозумію це завдання», – ці слова прокручуються в голові дитини, не дозволяючи їй рухатись далі. Учитель вирішує, що дитина відволіклася, замріялась і припинила виконувати завдання, він робить їй зауваження. Дитина дивиться на завдання й озвучує те, що ось уже кілька хвилин займає її думки: «Я нетямущий, – вимовляє вона. – Я ніколи не впораюся з цим».
Зміна внутрішнього діалогу здатна допомогти дитині інакше подивитись на проблему!
Заохочення вміння міркувати в поєднанні з уявою допомагає дітям розвивати гнучкість мислення та психологічну стійкість. Ми можемо навчити їх відвести думки подалі від поразки та налаштуватись на здорове мислення, необхідне для процесу навчання – по-справжньому глибокого навчання. Давайте ж зробимо це. Отже...
Міркування складається зі здатності контролювати власне мислення (так зване метапізнання або метакогнітивні процеси) та здатності задіяти стратегії (управління собою, уміння спрямувати себе в потрібне русло), які призводять до позитивних змін. Міркування включає в себе три етапи чи навідні запитання, які допомагають дитині розвинути самосвідомість і гнучкість.

Як навчитись мотивувати свою дитину

Швидше за все, ви вже зустрічалися з терміном «позитивне підкріплення», але чи знаєте ви, в чому воно полягає? Або, що ще важливіше, чи знаєте ви, як використовувати позитивне підкріплення, щоби перетворитися із прискіпливого батька на експерта у справах мотивації?
У цій статті зроблена спроба розібратися з деякою плутаниною в цьому питанні та з'ясувати, як ми можемо стати майстрами в застосуванні «позитивного підкріплення» та виховувати чудових, внутрішньо мотивованих дітей.
Використовуйте у вихованні похвалу й винагороду замість критики та покарань
Ця порада пояснюється просто: критика й покарання вбивають у дитині дух і самооцінку. А похвала й винагорода підкріплюють її повагу до самої себе, і оскільки діти за своєю природою люблять радувати батьків, похвала й винагорода спонукають їх поводитися добре.
Кілька порад, щоб впоратися із ситуаціями, які вимагають критики/покарання:

Пеняй на себя - як сказати українською?


МОН ініціює видання електронних підручників

Про це на презентації в Києві першої інтерактивної шкільної бібліотеки сказала міністр освіти та науки Лілія Гриневич, повідомляє Укрінформ.
"Зараз ми при розмові з видавцями вимагаємо від них електронну книгу поряд з паперовою. Завдяки  тому, що ми матимемо електронну книгу, її можна тиражувати в сучасній  шкільній бібліотеці, її також можна буде завантажувати на планшет дитині і не носити величезні портфелі, наповнені важкими підручниками", – сказала Гриневич.
Вимога про електронну версію закладатиметься у контракт із видавництвами. Планується, що електронна версія буде у відкритому доступі. При цьому Міністерство виконуватиме вимогу про забезпечення шкіл підручниками в паперовому варіанті.
МОН також відновило роботу над проектом створення підручників для дітей з обмеженими можливостями, йдеться на сайті відомства.
"Для нас важливо, щоб діти з різними особливими потребами отримували підручник та книжку, які придатні для використання ними, – додала Лілія Гриневич.
Я хочу сказати, що вже впродовж декількох років ми відновили програму друку підручників для дітей з особливими потребами. Наприклад, є діти які мають проблеми з опорно-руховим апаратом і для них дуже важливо користуватися відповідною клавіатурою до комп’ютера, яка придатна – це теж важлива частина інклюзивного освітнього простору".

Коли і як зростатимуть зарплати вчителів

Про це розповіла міністр освіти і науки Лілія Гриневич на зустрічі з журналістами, повідомляє Українська правда. Життя.
У 2017 році відбудеться підвищення заробітних плат вчителів на 2 розряди по тарифній сітці, згідно якою оплачується робота працівників бюджетної сфери.
"Є посадовий оклад. Він випливає з тарифного розряду. І вже з цього посадового окладу вираховують надбавки за вислугу років, за перевірку зошитів і так далі.
Виходить так, що посадовий оклад зростає на 2 тарифні розряди орієнтовно від 300 до 700 грн в залежності від кваліфікації вчителя, але на зарплаті це відбивається значно вагоміше.
Зарплата вчителя буде зростати орієнтовно від 500 до 1200 грн в залежності від кваліфікації і того, що цей вчитель виконує, його досвіду", – сказала Лілія Гриневич.
Вона нагадала, що робота викладачів вузів починає оплачуватись з 15 по 24 тарифний розряд. Тоді як вихователі оплачуються з 8 по 12.
"Тобто є така дірка — 13 і 14 розряд. Вчитель найвищої кваліфікації оплачується за 12 розрядом, а молодий викладач вищої школи (університету) за 15-им. Вчитель був опущений нижче абсолютно невиправдано", – додала Гриневич.
"Були різні доплати, надбавки за престижність. Але ці надбавки можна давати, можна забирати, можна робити їх у різному обсязі. Натомість для нас було важливо визначити зафіксувати підвищення соціального статусу вчителя", – уточнила вона.
Відтак вже з 2017 року оплата праці вчителя буде здійснюватись за 10-14 тарифним розрядом.
Підвищення зарплат на 2 тарифні розряди коштуватиме держбюджету 4,5 мільярди гривень додатково.
Крім того, працівникам дошкільної та позашкільної системи освіти та закладів профтехосвіти будуть робитись доплати з місцевих бюджетів саме через це підвищення по тарифній сітці – це близько 2 мільярдів гривень.
У разі прийняття закону "Про освіту" передбачається підвищення зарплати вчителя на 20% після проходження сертифікації.
"Але спершу потрібно розробити цю сертифікацію. Як людина, яка робила зовнішнє незалежне оцінювання, можу сказати, що як мінімум рік піде на те, аби зробити правильну сертифікацію вчителів", – додала Гриневич.
Відтак у разі прийняття закону, увесь 2017-ий рік піде на розробку системи сертифікації, яка передбачатиме тестову сертифікацію (зовнішнє оцінювання) та оцінку роботи в колективі і з дітьми (внутрішнє оцінювання).
Тобто вже після 2017-го року можна буде говорити про закладання у бюджет грошей на ці надбавки, пов’язані з сертифікацією.
Водночас, в законі "Про освіту" передбачається підвищення зарплати вчителя на рівні 3 мінімальних заробітних плат.
"Це є цілком нормальним і кореспондується з тим, що є в інших нормальних країнах. Але стан нашої економіки не дозволяє зробити такий рівень оплати праці. Тому ми йдемо до нього повільно, етапами", – додала міністр.
"Ми вже робимо просування по тарифній сітці на 2 розряди догори. Я вважаю, що це одна з найбільших перемог", – уточнила Гриневич.
"Реформ не буває без інвестицій. Це неправильно, коли реформу сприймають через оптимізацію мережі. Давайте ми позакриваємо частину шкіл і університетів і нам буде прекрасно жити. Так бути не може", – сказала вона.
"В освіту і людський ресурс треба інвестувати. По такому шляху пішов Сінгапур, Південна Корея, і всі ті, хто зробили прорив в економіці, зробивши його інноваційно. У нас цього усвідомлення нема, я відповідально заявляю", – підсумувала Гриневич.

Парламент у першому читанні ухвалив закон "Про освіту"

Верховна Рада прийняла проект закону "Про освіту" у першому читанні. За відповідне рішення у четвер проголосували 277 народних депутатів.
Учителі матимуть свободу вибору форм проходження підвищення кваліфікації. Також буде запроваджений механізм добровільної сертифікації вчителів. Після її проходження педагоги отримуватимуть відповідну надбавку до зарплатні. Закон також передбачає підвищення соціального статусу і оплати праці вчителя.
Проектом передбачається запровадження 12-річної повної загальної середньої освіти, оскільки за визначенням авторів законопроекту, модель 11-річної школи на території не відповідає потребам сучасного суспільства, та на території Європи збереглася лише в Україні, Росії та Білорусі.
У разі прийняття законопроекту буде впроваджена старша 3-річна профільна школа з двома групами профілів: академічні і професійні. При цьому в систему профільної старшої школи мають бути включені заклади профтехосвіти, технікуми та коледжі, які готують молодшого спеціаліста.
Академічний профіль середньої освіти матиме за мету продовження здобуття освіти у ВНЗ. Запровадження 12-річноі середньої освіти дозволить скоротити на більшості спеціальностей навчання за освітнім рівнем бакалавра до 3-х років. Таким чином, загальна тривалість отримання середньої освіти+бакалаврат (15 років) не зміниться.
Професійний профіль середньої освіти передбачає отримання першої професії при закінченні школи.
На базі Державної інспекції навчальних закладів має бути створено Агентство забезпечення якості освіти, до повноважень якого відійдуть питання акредитації (крім вищої освіти). Регіональні підрозділи Агентства забезпечуватимуть фахове інспектування закладів освіти. При цьому органи місцевого самоврядування мають бути позбавлені права проводити інспектування закладів освіти.
Для об’єктивного оцінювання якості освіти передбачено створення установ зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання.
Автори законопроекту "Про освіту" також зазначають, що норми закону мають на меті відійти від радянської централізованої системи управління освітою.
Законопроектом запроваджується поняття освітньої послуги. Це має стати базою для зміни філософії фінансування освіти -  від фінансування закладу освіти до оплати послуг із здобуття освіти особою. Передбачено рівноправність державних, комунальних і приватних закладів освіти в доступі до бюджетного фінансування.
Передбачається, що провадження закону "Про освіту" здійснюватиметься за послідовним планом. Це означає, що його прийняття не вимагатиме одномоментних великих витрат. Зокрема, в 1 клас 12-річної оновленої школи діти підуть в 2018 році, відповідно в 12 клас – в 2029 році. Також поступово відбуватиметься зростання заробітної плати освітян. Водночас, закон передбачає норми, які не коштують додаткових грошей, але дадуть змогу суттєво оздоровити систему освіти.

Всесвітній день посмішки

На сторінках міжнародного календаря є такий день - Всесвітній день посмішки, в який нас закликають вкрай позитивно впливати на наш з вами настрій. Всі ми, різні люди. Щоб домогтися гарного настрою, для кожного з нас, принаймні, необхідно щось особливе. Для когось мир у всьому світі, для когось нове авто. Комусь досить просто прогулятися на свіжому повітрі, а для когось стабільно сірі будні вже викликають відчуття норми і зовсім нічого не хочеться міняти. Ну вже ні! Все це якось складно.
Давайте просто посміхнемося. Підійдемо до дзеркала і посміхнемося самим собі. Зробимо це кілька разів. І ще. І ще, тільки без сарказму. Не будемо себе критикувати! Просто посміхнемося. Посміхнемося без задньої думки.
Ну от. Складний механізм нашого з вами настрою тільки що був зрушений в позитивну сторону. Може бути не на довго. Повторимо процедуру, зауважимо, що нам це нічого не коштує. Руки, ноги, наші гаманці залишаються в спокої. Настрій поступово світлішає - це абсолютно безкоштовно. Щасливим бути набагато простіше і дешевше, ніж нещасним.
За даними проекту DilovaMova.com, Всесвітній день посмішки або World Smile Day відзначається з 1999-го року. Це відбувається, як правило, в першу п’ятницю жовтневого місяця. Виникненню цього свята посприяв колись зовсім невідомий американський художник Харві Белл. Згідно з легендою, своєю творчістю він нічим особливо не виділявся серед його колег. Критики вважали його і зовсім пересічним, і посереднім художником.
Одного разу, десь у 1963-му році, до нього надійшло замовлення від однієї страхової компанії State Mutual Life Assurance Company of America на виготовлення якого-небудь яскравого і незабутнього символу для їх візитною картки. Як відомо, все геніальне доволі просто і Харві запропонував їм усміхнену жовту пику, відому зараз як звичайний «смайлик». Замовники схвалили цю ідею. Робота була оцінена в півсотні доларів і всі залишилися задоволені.
Після того, як фірма ввела цей нехитрий символ в побут вони відразу помітили, що їх клієнтам це страшенно сподобалося і успіх від цього нововведення перевершив найсміливіші очікування. Потім цей символ, крім значків, став з’являтися на бейсболках і футболках, листівках і конвертах, і навіть на сірникових коробках. Шановне поштове відомство Сполучених Штатів Америки відзначило цю чудову ідею випуском марки з цим добродушним символом.
В одному з інтерв’ю Харві Белл підкреслив, що для історії художнього мистецтва не було жодної подібної роботи, зробленої так просто і ставшей так зрозумілою всім, що так швидко і широко поширившись, приносила б людям стільки задоволення, радості і щастя.
Посміхніться, подаруйте собі гарний настрій. Поділіться посмішкою з рідними, друзями, товаришами по службі, не забудьте посміхнутися кому-небудь по дорозі. Це не складно. Це зробить ваш день набагато приємніше. Спробуйте!
В 2016 році Всесвітній день посмішки припадає на 7 жовтня.

субота, 1 жовтня 2016 р.

Український переклад "Гаррі Поттер і прокляте дитя" вийде уже цієї п'ятниці

Український переклад 8 книги про Гаррі Поттера презентують та почнуть продавати по всій Україні цієї п'ятниці, 30 вересня.
Про це повідомило видавництво А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, яке займається перекладами "Поттеріани".
Український переклад вкотре стане першим, він вийде раніше російського і польського, розповів директор видавництва Іван Малкович в ефірі "Громадського радіо".
"У п’ятницю, 30 вересня, відбудеться презентація восьмої книжки "Гаррі Поттер і прокляте дитя". Це п’єса, яку Джоан Роулінг написала в співавторстві з іще двома драматургами. Спочатку я насторожено поставився, коли почув, що це п’єса. Але потім я кілька разів читав, як редактор і захопився сюжетом", – сказав Малкович.
Гаррі Поттеру у новій книзі 40 років, і він має трьох дітей. Головний герой – це середній син, на ім'я Албус Северус.
"Мені дуже подобається, як Джоан Роулінг придумала це ім’я. Тому що Албус – це Дамбдор, а Северус – це Снейп. До кінця книжки ми думали, що Снейп – це негативний персонаж, а виявилося, що ні. І Гаррі назвав свого сина Албус Северус. Він приятелює в книжці з сином Драко Мелфоя, який називається Скорпій. Старший син має ім'я Джаймс, а донька – Лілі. Це дуже зворушливо, коли ти читаєш і знаєш цей світ", – розповів видавець.
П'єсу "Гаррі Поттер і прокляте дитя" зараз ставлять у Лондоні. Квитки на неї розкуплені до 2017 року.
Гаррі Поттеру у новій книзі 40 років, і він має трьох дітей. Фото ukr.media
"Ми хотіли випередити сусідів, і тих, що хороші, і тих, що не дуже. Особливо тих, що не дуже. І нам це вдалося. Віктор Морозов завжди жартує, що від нього залежить швидкість перекладу, а від мене якість. І якось це нас вдалося, вже очі на лоба лізли але до від’їзду на Форум видавців ми здали книгу на фабрику, – поділився Малкович.
В Росії книга виходить аж у листопаді. Це перемога для тих, хто читає і любить Гаррі Поттера".
Видавець також припустив, що за сюжетом книги зніматимуть фільм, а також розповів про те, що можливо 8 книга матиме продовження.
"Тут сюжет ого-го-го! Тут тільки фінал з кількома розв’язками, ти думаєш, що вже все, а потім виявляється, що ні. Там в кінці зав’язані якісь вузлики, що може бути ще щось. Але це знає тільки Роулінг. Я думаю, що її спонукали. Були ж вузлики,  які вона зав’язала в кінці сьомої частини, проявила ці імена", – анонсував Малкович.

Міжнародний день музики

Музика одна з прекрасних естетичних цінностей людства. Вона сприяє гармонізації нашого загального світовідчування, виступає інструментом самовираження і натхнення, служить джерелом непередаваних відчуттів і емоцій.
За даними проекту DilovaMova.com, вперше Міжнародний день музики провели 1-го жовтня 1975-го року. Засновником цього прекрасного Дня виступила Міжнародна музична рада (IMC) при всесвітній і поважній організації ЮНЕСКО. На 15-й Генеральній асамблеї IMC, проведеної в 1973-му році в Швейцарії, місто Лозанна, було прийнято відповідне рішення. Серед ініціаторів Міжнародного дня музики були присутні багато музикантів і композиторів, наприклад, Дмитро Дмитрович Шостакович, діячі міжнародних музичних організацій і товариств. Сер Ієгуді Менухін, голова IMC і його заступник Борис Ярустовський, звертаючись з листом до членів Міжнародної музичної ради 30-го листопада 1974-го року і окреслюючи цілі цього Дня для міжнародного співтовариства, підкреслювали важливість реалізації властивих ЮНЕСКО і всій світовій спільноті ідеалів миру і дружби між усіма народами, обмін досвідом та розвиток культур, взаємне поважне ставлення до різноманітних естетичних цінностей один одного, а також активне поширення музичного мистецтва для всіх верств суспільства в цілому.
З музикою наше людство знайоме з давніх часів. На світі знайдеться небагато людей, які зовсім байдужі до музики. Це мистецтво має величезний потенціал і багатьом композиторам донині вдається виражати через неї не тільки стан своєї власної душі, але й передавати атмосферу навколишнього, повного почуттів і переживань складного внутрішнього світу взаємин людини і природи. Вона скрашує життя людей, змушує їх радіти і співпереживати, відкриваючи двері в прекрасний світ звуків і коливань наших власних струн душі.
Щорічно, цей Всесвітній день, День прекрасного і дивовижного світу музичного мистецтва відзначається проведенням чудових концертів та концертних програм, за участю кращих художніх колективів, музикантів та артистів. Повсюдно звучать безцінні твори і шедеври, що стали надбанням світової музичної культури. Музика ніколи не старіє, вона дозволяє нам доторкнутися не тільки до часів їх авторів, але і заглянути в наше майбутнє, відчути автентичність цього моменту. З Міжнародним днем музики!