субота, 21 квітня 2018 р.

Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

Аналіз уроку
Урок української мови за темою «Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль» розроблений згідно з діючою навчальною програмою  для загальноосвітніх навчальних закладів «Українська мова. 5-9 класи» (укладачі Шелехова Г.Т., Пентилюк М.І., Новосьолова В.І.,   Гнаткович Т.Д., Коржова Н.Б.,  Таранік-Ткачук К.В.), Київ – 2015 на основі підручника  Заболотного О.В. 3-12 Українська мова : підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О.В. Заболотний, В.В. Заболотний. — К. : Генеза, 2014. — 256 с., відповідно до вимог нового Державного Стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Він базується на триєдиному підході до сучасної шкільної мовно-літературної освіти: особистісно зорієнтованому, компетентнісно орієнтованому та діяльнісному, який досягається в процесі організації навчально-виховної діяльності на уроці, що дозволяє якісно готувати мовну особистість учня. Даний урок в системі викладання української мови в основній школі є продовженням виховання у школярів національно-мовної свідомості, мовних здібностей, мовного чуття, смаку, мовно-ціннісних орієнтацій, комунікативних умінь. Головна діяльність учнів на уроці – навчальна, пізнавальний інтерес перебуває на стадії зацікавленості, тому урок побудовано на основі ігрової технології, інтерактивної  технології (інтерактивні ігри, імітаційна гра), ІКТ – технології (мультимедійна презентація).
Урок направлений на формування комунікативної компетентності – уміння усно і письмово спілкуватися. Для цього використовуються активні методи і форми навчання: інтерактивні ігри, презентація творчого продукту,  творчі завдання, що сприяють формуванню критичного мислення, ініціативи, творчості, розвивають уміння міркувати, аналізувати, робити висновки. На уроці  приділено увагу  самостійному здобуванню змагань, яке реалізується в процесі виконання творчої роботи.
Доцільне використання різних форм організації навчальної діяльності учнів: індивідуальна, робота в парах, в малих групах, фронтальна робота, що привчає молодших  школярів працювати в колективі, самореалізуватися в ньому.
На уроці української мови  реалізуються всі змістовні лінії:
  • мовленнєва: пояснення навчального матеріалу, правила, вправи на продовження речення, висловлювання своє думки під час виконання завдань.
  • мовна: збагачення знань про прикметник, його морфологічні ознаки та синтаксичну роль.
  • діяльнісна: реалізую в процесі організації різних форм роботи на уроці, на етапі рефлексії пропоную оцінити отримані знання  за прийомом «Продовжи речення», на етапі «Закріплення знань» виконується творче завдання – складання сенкану, лінгвістичної казки, аналіз тексту.
Для успішної реалізації змістовних ліній використано на уроці різноманітний дидактичний матеріал: таблиці, мультимедійна презентація, картки для індивідуальної, парної і групової роботи, ілюстрації, плакати,  маршрутний лист, що  забезпечує наочність, викликає зацікавленість, збуджує  учнів поринути  у гру. Саме з цього обираю жанровий урок: урок – гра, що відповідає віковим психологічним особливостям учнів

«Страшні слова, коли вони мовчать…»

Анотація:
Нестандартний урок – це імпровізоване навчальне заняття, що має нетрадиційну структуру. В.О. Сухомлинський писав, що саме від педагога залежить, чим саме стане серце дитини – «ніжною квіткою чи засушеною корою». Він наголошував, що робота вчителя – «це творчість, а небуденне зштовхування знань у дітей». Творчій співпраці вчителя та учня сприяють нетрадиційні методи навчання, які захоплюють учнів, пробуджують у них інтерес, навчають самостійного мислення. Авторську концепцію створено на основі міжмистецьких порівнянь з українським поетичним телебаченням. Така інтеграція літератури і телебачення сприятиме розвитку загально мистецької ерудиції, естетичного чуття.

Урок української літератури у 10 класі "Поема «Мойсей» І.Франка у вимірі сучасної епохи ренесансу нації"

Меридіани визначення національної свідомості на уроці української літератури.  Авторський урок української літератури у 10 класі.
Анотація. Дуже важливим аспектом навчання та виховання українського учня є формування активної громадянської позиції, почуття патріотизму, бачення майбутнього України. Представлений урок не тільки дає змогу проаналізувати одну з кращих поем української літератури «Мойсей» І.Франка, а спонукає учнів до роздумів про такі категорії як «Батьківщина», «лідер», «патріот», «я і моя Вітчизна».
Тема. Поема «Мойсей» І.Франка у вимірі  сучасної епохи ренесансу нації.
Мета: простежити розвиток колективного образу народу; розвивати навички аналізу поетичного твору, самостійність, доказовість суджень; удосконалювати уміння синтезувати проаналізоване і на цій основі робити логічні висновки; сприяти вихованню активної життєвої позиції, патріотизму, громадянської свідомості молоді.
Тип уроку: урок-дослідження.
Міжпредметні зв’язки: основи християнської моралі, художня культура, історія, географія.
Обладнання: портрет Івана Франка, виставка його творів, ілюстрації з Біблії «Життя Мойсея», епіграф уроку, карта подорожі ізраїльтян з Єгипту; цитати з Біблії, поеми «Мойсей» І. Франка; репродукції  відомих творів мистецтва про Мойсея; Біблія.

У світі рідної мови (сценарій свята до Дня рідної мови)

Мета:
  • закріпити знання дітей з рідної мови;
  • формувати переконаність у нетлінності духовних скарбів народу, прагнення своєю працею примножувати здобутки українського народу;
  • формувати розуміння того, що мова - скарб, без якого не може існувати ні народ, ні держава.
  • виховувати любов до рідної землі, до рідної мови і бажання краще її вивчати, до її українського народу, до держави Україна, до народних традицій;
(На сцену виходять ведучі: хлопчик і дівчинка в українських костюмах)
Хлопчик.
Мій друже! Звертаюсь сьогодні до тебе
Мовою Землі твоєї, мовою Матері твоєї
Народу твого мовою!

Інтелектуальна гра. (Конкурс знавців української мови)

«Мово українська, мово солов’їна!»

Мета. Навчати дітей розуміти і збагачувати рідну мову, формувати розуміння того, що українська мова - наш скарб, без якого не може існувати ні народ, ні Україна, як держава. Розширювати знання про красу і багатство української мови. Пробудити почуття національної гідності. Розвивати логічне і творче мислення. Виховувати любов до рідної мови, рідного краю, його традицій, почуття поваги до всього свого, українського, бажання розмовляти рідною мовою.
Обладнання. Аудіозаписи та відеоролики, вишивані рушники, портрет Т.Шевченка, роздатковий матеріал для конкурсів, заготовки для колажу.

Метод проектів на уроках української мови та літератури. Життєтворчі проекти

Нове життя нового прагне вчителя
Творчий вчитель - творчий учень. Інновації у сучасному житті. Нехай заслужено пишаються своїми великими відкриттями вчені, нехай гордяться своїми патентами винахідники, нехай не без підстав уважають свою місію особливою медики, священики, державні діячі, але коли до класу заходить педагог і розпочинається священне дійство, ім’я якому урок, кермо планети і доля людства, його майбутнє – саме в руках учителя (Борис Степанишин).
Майбутнє закладається в освіті, освіта тримається особистостями. Особистостями вчителів і учнів. Справжній учитель, як художник, добирає потрібну палітру барв, як музикант, створює емоційний настрій, як журналіст чи письменник, засвоює методи й прийоми письма. Основна місія педагога – виховання, соціальний захист, збереження індивідуальності. Учитель-майстер щораз відпрацьовує, шліфує свій урок, створюючи досконалі ритми і мелодію його. Саме тому в нинішніх умовах розвитку суспільства, освітніх процесів так важливо використовувати інновації.
Інновації (італ. innovatione – новина, нововведення) – нові форми організації праці та управління, нові види технологій, які охоплюють не тільки окремі установи та організації, а й різні сфери. Головною рушійною силою інноваційної діяльності є вчитель. Він організовує і стимулює навчальний процес, спрямований на розвиток особистості учня.

Конспект уроку "Чи ти за мене душу віддаси? Або вічна проблема щастя" (за твором І. П. Котляревського «Наталка Полтавка»)

Анотація до уроку
Нова українська школа повинна забезпечувати всебічний розвиток індивідуальності людини як особистості та найвищої цінності суспільства на основі виявлення її задатків, здібностей, обдарувань і талантів.
Питання розкриття обдарованості учнів, особливо на уроках української літератури, є досить актуальним. Адже здатність до творчості сьогодні стає не лише умовою орієнтації людини у швидкозмінних і швидкоплинних процесах у світі, а й передумовою власної життєтворчості. Лише творча особистість спроможна створювати, управляти, пропонувати нові теорії, нові напрямки розвитку, знаходити шляхи виходу зі складних нестандартних ситуацій. Тому забезпечення кожній дитині можливості використання свого творчого потенціалу є одним із пріоритетних завдань.
Даний урок забезпечує умови для розвитку творчих здібностей учнів, сприяє виконанню завдань Національної доктрини розвитку освіти, мотивації до пізнавальної діяльності, потребі в самопізнанні, самореалізації, самовдосконаленні, гарантує досягнення певного стандарту освіти.
У процесі роботи на уроці створюється така духовна атмосфера, яка вводить старшокласників у світ головних героїв, панує атмосфера співробітництва, взаємодії вчителя та учня, відбувається розвиток соціальної та громадянської компетентності дитини.
Я постійно пам'ятаю, що учень потребує такого навчання, яке забезпечує розвиток творчого мислення, самостійності й активності в навчальній діяльності, уміння набувати нові для себе знання, а не заучування чужих висновків, слів, думок.  Для реалізації цих завдань на даному уроці використовую індивідуальну форму роботи, яка дає можливість учням виконувати більший обсяг роботи ( випереджувальні завдання), роботу у групах, це сприяє інтелектуальному розвитку дитини.
Щоб активізувати розумове мислення учнів, творчу пізнавальну діяльність застосовую такі  найбільш оптимальні методи, прийоми і форми роботи на уроці: гронування, асоціативний кущ, фотоколаж сучасних жінок, міні-дискусія, зустріч з літературним аналітиком,  повідомлення про літературного героя від імені дійової особи у вигляді інсценізації, моніторинг знань, бесіда за Сократом, продовжіть тезу, дослідження через текст, думка-речення, інтерв’ю з героєм твору.
Даний урок спланований таким чином, щоб діти змогли проявити себе у своїх висловах, думках, пояснили не тільки мету автора, а й висловили своє ставлення до проблеми, поставленої письменником, уявили себе на місці героя, пояснили і довели свою точку зору стосовно визначеної проблеми.

Формування образного мислення (ФОМ)

Стратегія візуального “мислення” — американська програма. “ФОМ”— її переклад. Була створена в Америці. Автори на ідеях Вигоцького і Піаже (при підтримці Сороса) показали зв′язок мови і думки.
Мета: загальний естетичний розвиток: мислення, мовлення, конгітивність, комунікативність, естетичний: через мистецтво розвивати особистість. Образ — думка — мова. Така програма пропонується учителям і всім, хто працює над підвищенням ролі в мистецтва в школі та в житті юного покоління.

Усний журнал до дня народження Т. Г. Шевченка "Тарас Шевченко - України син"

Мета:
навчальна: глибше познайомити дітей із життям і творчістю великого українського поета Т. Г. Шевченка;
розвивальна: розвивати пам’ять, увагу, спостережливість, формувати бажання малювати природу України;
виховна: прищеплювати любов до національного колориту,виховувати інтерес до творів великого Кобзаря, викликати бажання розповідати вивчені вірші й слухати нові.
Обладнання: Портрет Т.Г. Шевченка, твори поета, вишиті рушники, ілюстрації Т. Шевченка і про Шевченка, ілюстрації до творів, плакат, мультимедійний проектор, Тарас Шевченко – України син ’’  та  вислів  
 … в сім’ї  великій,
У  цвіту  садів прекрасних
Буде жити він повіки,
Як безсмертний наш сучасник. ( М. Рильський).

Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності

Святкування Всесвітнього дня творчості та інновацій відбувається в третій декаді квітня. Вперше цей День відзначений у 2002 році. Святкові заходи включають проведення акцій щодо підвищення рівня інформованості про творчість та інноваційну діяльність.
Знання потрібні людині, щоб жити. Щоб життя було приємним, зручним, комфортним та максимально безпечним. Такі знання набуваються нами через закладений в нашій природі творчий процес. Він дозволяє створювати щось унікальне і корисне, що часто породжує справжні інновації, а вони в свою чергу дозволяють нам вирішувати ті завдання, які ставить перед нами завжди мінливий неповторний поточний момент.
Так, «творчість дозволяє собі багато помилятися, але мистецтво знає, які з цих помилок слід зберегти» - сказав якось Скотт Адамс.
Без творчості та інновацій життя набуває вельми неприємного відтінку, адже течія життя передбачає освіжаюче його оновлення.
Основні проблеми творчості та інновацій не завжди лежать на поверхні, адже отриманих нами знань дуже часто недостатньо для адекватної реакції на нові і непередбачувані виклики.
Кожен момент часу, як і кожна в нашому світі людина, - унікальний. Унікальні завдання легше і ефективніше вирішувати за допомогою унікальних підходів, а вони можуть бути результатом лише природного творчого процесу.
Як показує практика і численні дослідження (наприклад, проведене доктором Кім, професором творчості та інновацій в коледжі Вільяма і Мері, в 2017 році на тему кризи творчості), суспільство починає програвати, коли робить ставку на закріплення вже відомих знань за рахунок розвитку творчого потенціалу. І це стосується в першу чергу системи освіти.
Щоб виробити ефективні підходи до вирішення нарастаючої кризи творчості, багато країн змінюють усталені догми і починають формувати позитивний тренд щодо даної проблеми. Так з’явився Всесвітній день творчості та інновацій.
Вперше цей день відзначався в більш ніж 50 країнах миру 21 квітня 2002 року. У 2017 році за підтримки Генеральної асамблеї ООН Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності став офіційним міжнародним заходом.
У резолюції №A / RES / 71/284 від 27 квітня 2017 року Генеральна асамблея пропонує всім державам членам, організаціям системи Організації Об’єднаних Націй та інших міжнародних і регіональних організацій, а також громадянського суспільства, включаючи неурядові організації та окремих осіб, відзначати цей день, належним чином і відповідно до національних пріоритетів, з метою підвищення рівня інформованості про роль творчості та інноваційної діяльності в вирішенні проблем і, таким чином, у економічному, соціальному сталому розвитку.
«Вкрай важливо, щоб ми використовували творчість у вирішенні проблем, з якими ми стикаємося. Традиційне мислення більше не спрацьовує », - виступаючи з промовою з приводу даної резолюції, сказала посол І. Ронда Кінг, постійний представник при Організації Об’єднаних Націй з Сент-Вінсента і Гренадін.
Давайте використовувати Всесвітній день творчості та інновацій, щоб зміцнити наш власний потенціал для створення нових ідей, нових рішень, нових дій та нових результатів.
Як святкувати Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності?
Пропонуємо почати день з мозкового штурму. Сядьте і подумайте про всі речі, які ви робите протягом дня і про те, як ви можете змінити їх на краще. Протягом усього дня записуйте свої думки та ідеї в блокнот. Робіть це незалежно від того, призначені ці ідеї для вас особисто або це думки про те, що можуть краще робити інші люди. Є ідея для вашого місцевого муніципалітету? Надішліть її їм. Повідомте їх, що ви думаєте, що це може принести користь всім. З’явилася нова ідея для вашого робочого місця? Ознайомте з нею свого боса і подивіться, що він скаже. Маєте новий план для себе? Слідуйте йому і подивіться, як ваша власна творчість може поліпшити вам життя.
Всесвітній день творчості та інновацій може стати днем, коли ви поставите своє життя на абсолютно новий шлях!