субота, 10 грудня 2016 р.

Контрольна робота (тест), українська мова, 11 клас

Варіант 1
► Завдання 1-12 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний варіант. Потрібно вибрати один правильний варіант відповіді.
1. Літературна мова — це:
А народна мова, якою користуються на певній території;
Б мова, що є засобом письмового й усного спілкування нації;
В унормована мова суспільного спілкування, зафіксована в писемній та усній практиці;
Г мова художнього стилю мовлення.
2. Стилістика мови…
А є сукупністю мовленнєвих дій, кожна з яких має мету, що випливає із загальної цілі спілкування;
Б вивчає реалізацію стилістичних ресурсів мови залежно від мовленнєвої ситуації;
В вивчає стилістичні ресурси всіх мовних рівнів: лексики, фразеології, морфології, синтаксису;
Г включає поняття синонімії і варіативності.

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3 (КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ), українська мова, 10 клас

аріант 1
Завдання 1–9 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.
1. Позначте речення, в якому неправильно вжито слово приймати.
А Їв би очима та душа не приймає (Народна творчість).
Б Василь приймає участь у змаганнях з футболу (З розмови).
В Юнаки приймають присягу на вірність Україні (З газети).
Г Прошу прийняти рішення якнайшвидше (Із заявок).
2. Позначте рядок стилістично забарвлених слів.
А Книга, йти, добрий;
Б сигнал, високий, переслідували;
В шкандибати, малесенький, плестися;
Г дорогий, одинокий, коріння.
3. Позначте рядок стилістично нейтральних слів.
А Добренький, лементувати, зодчий;
Б стіл, книга, прапор;
В реготати, заливатися, стяг;
Г синенький, малесенький, дубище.

Контрольна робота з української мови по темі «Складне речення.»9 клас

І рівень
  1. Продовжіть думку: «Складним називається речення, яке
А) складається з кількох простих речень;
Б) має підмет і присудок;
В) має крім головних членів ще і другорядні.
  1. Знайдіть складне речення
А) Я ніскільки не соромлюсь назвати осінь найулюбленішою мені добою.
Б)Вода хлюпотіла, розливалася через верх .
В)Гуляють хмари, сонце спить.
  1. Виділіть складносурядне речення
А)Нехай не знає втоми  та рука, що добре зерно в добру землю сіє.
Б) Чи то мені здається, чи то справді свист тихшає.
В)Вечір в срібній млі розтанув, ніч спустилася на землю.

УКРАЇНСЬКА МОВА 8 КЛАС ТЕСТ КОНТРОЛЬ. СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ. СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ І РЕЧЕННЯ

Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь.
1. Усі подані словосполучення е іменниковими в рядку:
A) доброта перемагає, схожий на батька, хтось із них;
Б) берег річки, осіння прохолода, батьківська хата;
B) розмовляти про справи, один із багатьох, німе запитання;
Г) брат з сестрою, уміння працювати, міцніший за сталь.
2. Односкладним є речення в рядку:
A) Мене сьогодні голуб розбудив (Л. Костенко).
Б) Черешні тут росли високі й розкішні (О. Гончар).
B) Треба бути щедрим і вимогливим до себе (О.Довженко).
Г) Під вікнами насадила Ганна бузку, любистку, півників та півонії (І. Нечуй-Левицький).

Контрольна робота 7кл. Дієслово як частина мови

Варіант 1

І рівень ( 3 бали)

1. Який розділ про мову вивчає частини мови?

а) синтаксис; б) пунктуація; в) морфологія; г)орфографія;

2. Дієслово відповідає на питання…

а) де? коли?; б) хто? що?; в) що робить? що зробить? г) який? яка? яке?

3. Вибрати рядок, у якому записані лише дієслова.

а) читати, малювання, їздити, летіти.

б) швидко, спішити, скакати, хворіти;

в) прийшла, зійшли, співають, зеленіє.

г) ясніє, зелень, швидкий, якісно.

Контрольна робота 6 кл.  Тема: Прикметник.

Варіант І

І. Початковий та середній рівні (кожна правильна відповідь оцінюється у 0,5 балів)

1. Визначте рядок, у якому зазначено правильне твердження.

а) Прикметники змінюються за групами, відмінками і числами.

б) Прикметники змінюються за родами, відмінками, числами.

в) Прикметники змінюються за відмінками і числами.

г) Не можуть утворювати ступені порівняння якісні прикметники.

2.  Визначте рядок, у якому всі прикметники належать до м'якої групи:

а) Звичайн..й, широк..й, тривожн..й;

б) Торішн..й, міцн..й, цьогорічн..й, сільськ..й;

в) Син..й, мужн..й, справжн..й, останн..й;

г) Ближн..й, всесвітн..й, рад..й, вишнев..й.

Контрольна робота «Будова слова. Орфографія».5кл.

Варіант І.

З 1 по 14 завдання правильна відповідь - 0,5 б

1. Лексичне значення слова містить:

а) основа слова; б) закінчення слова; в) префікс; г) суфікс.

2. Закінчення – це

а) змінна значуща частина слова, що виражає його граматичне значення;

б) частина слова без закінчення;

в) головна значуща частина слова, що містить спільне значення споріднених слів;

г) значуща частина слова, що служить для творення слів з новим лексичним значенням

або новим відтінком у значенні

Тема. Контрольна робота. «Творчість І. Франка. Огляд літератури 10-х років ХХ ст. Б. Грінченко», українська література 10 клас

Варіант І
Початковий та середній рівні (Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)
1. Уособленням боротьби між «естетом» і «живим чоловіком» є образ:
А Олександера з «Легенди про вічне життя» І. Франка;
Б ліричного героя «Сікстинської мадонни» І. Франка;
В героя-адресата з новели «Сойчине крило» І. Франка;
Г Мойсея з однойменної поеми І. Франка.
2. «Молода муза» — це:
А альманах;
Б угруповання;
В літературна газета;
Г літературний напрям.
3. Франкова концепція поступу людства, незламний оптимізм виражені у творі:
А «Гімн»;
Б «Декадент»;
В «Легенда про вічне життя»;
Г «Безмежнеє поле…».
4. Доповніть речення.
«Сонет — це … , наприклад, …»

Контрольна робота 8 клас ВСТУП. УКРАЇНСЬКІ ІСТОРИЧНІ ПІСНІ

1. Вказати, як ще називають естетичну функцію літератури. (1 бал)
А Філософською
Б Художньою
В Емоційною
Г Милозвучною

2. Ідентифікувати визначення поняття «художній образ». (1бал) 
А Особлива форма естетичного освоєння світу, при якій зберігається його предметно-чуттєвий характер, його цілісність, життєвість, конкретність 
Б Зв’язок уявлень, коли одне з них у людській свідомості викликає низку інших
В Зображення письменником у художньому творі зовнішнього вигляду, пози, рухів, виразу обличчя людини, її одягу, взуття тощо
Г Зображення в літературному творі людини з властивими їй індивідуальними рисами

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 9 кл.ВСТУП. УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ. ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Варіант І
Початковий рівень (3 б.)
Виберіть одну правильну відповідь:
1. Герой якого твору з лободи робив хліб, а з попелу сіль?
а) Шершень (Г. Сковорода «Бджола і Шершень);
б) Нестор Літописець («Повість минулих літ»);
в) Мойсей (біблійна легенда про Мойсея);
г) Прохор чорноризець (оповідання про Прохора чорноризця).

2. Укажіть, кого з нижчезазначених митців слова вважають мислителем, богословом, полемістом:
а) Г. Сковороду;
б) І. Величковського;
в) Ф. Прокоповича;
г) І. Вишенського.

Контрольна робота 11кл.Тема: «М.Хвильовий «Я (Романтика)», Г. Косинка «В житах», Ю.Яновський «Вершники»»

Варіант І

Тема: «М.Хвильовий «Я (Романтика)», Г. Косинка «В житах», Ю.Яновський

«Вершники»»

1. Установіть відповідність між портретом та письменником

1 2 3 4

а) М. Хвильовий

б) Г. Косинка

в) Ю. Яновський

2. Яке справжнє прізвище Миколи Хвильового?

а) Яловий б) Фітільов в) Костюк г) Коряк

3. Першими поетичними збірками М. Хвильового вважаються

а) «Старі поезії» і «Камо грядеши» б) «Молодість» і «Досвітні симфонії»

в) «Осінь» і «Сині етюди» г) «Думки проти течії» і «Апологети писаризму»

Контрольна робота 7кл. "Про далекі минулі часи" (творчість Т.Шевченка, А.Чайковського)

Варіант І

І рівень ( по 0,5 б)

Завдання 1 – 6 мають чотири варіанти відповіді, серед яких лише одна правильна

1.Одним із найвиразніших прийомів вірша «Мені тринадцятий минало…» Т.

Шевченка є:

а)  прийом гіперболізації;

б)  гумору та сатири;

в)  прийом контрасту;

г)  стилізації під старовину.

2.  Ліро-епічний  твір  історичного  або  героїчного  змісту,  часто з елементами

фантастики, називається:

а)  метаморфоза;

б)  символ;

в)  казка;

г)  балада.

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 6 клас «Загадково прекрасна і славна давнина України»

I варіант

Початковий рівень ( по 0,5 б.)

1. Легенда з Іпатіївського літопису була основою для написання твору:

а) «Легенда про дівчину-Україну, яку Господь обдарував піснею»;

б) М. Вороного «Євшан-зілля»;

в) Т. Шевченка «Думка»;

г) О. Кониського «Молитва».

2. В якій пісні дівча, йдучи до села, несло червоний мак?

а) «Ой біжить, біжить мала дівчина»;

б) «Ой вінку, мій вінку»;

в) «На долині туман»;

г) «У ржі на межі».

Контрольна робота «Рідна Україна. Світ природи» 5 клас

Початковий рівень ( за правильну відповідь 0,5 б)

1. Автор вірша «За сонцем хмаронька пливе» - це ..

а) Тарас Шевченко; б) Павло Тичина; в) Євген Гуцало;

2. Уривок: «Та щось не дуже йому на тій службі повелося. Не сподобалось йому… Перше всього

ймення йому перемінено: був Івась, а то став уже «Ванька»… Туряють Івася пани, штурхають у

потилицю слуги. Одно слово, за попихача в усіх» - з оповідання…

а) «Соловей» Костянтини Малицької б) «Сосонка» Олени Пчілки; в) «Лось» Євгена Гуцала.

Контрольна робота. Міфи, легенди. Народні казки. Тести. (5 клас. Українська література)

  1. ЗАВДАННЯ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
І варіант
Початковий рівень (за кожне питання — 1 бал)
  1. Що таке «Зоряний Віз»?
А Візок, прикрашений зірками;
Б назва міста;
В небесне сузір’я;
Г зоряний пил.
  1. Чому, за легендою, озеро назвали Синевірським («Як виникли Карпати»)?
А Щоб уславити воїна Синевіра;
Б бо воно було синє-синє;
В бо воно мало синій вир;
Г сподобалась назва.
  1. Чию таємницю дізнався хлопець («Про правду і кривду»)?
А Чортів;
Б дядька;
В померлого батька;
Г пана.

День прав людини

Історичний розвиток нашої цивілізації на всіх етапах свого становлення постійно перетинался з одними і тими ж питаннями, які надалі були окреслені і узагальнені в цілісне поняття - права людини. Це сталося з абсолютно природних міркувань, так як всілякі утиски одних людей іншими завжди викликали відповідну і таку ж типову ситуацію, коли розклад сил по тим чи іншим причинам змінювався, а суспільство все ж прагнуло до деякої стабільності. У пору згадати знамениті слова з біблійного Писання: «Що посіє людина, те й пожне». У сучасному світі права людини стали кваліфікуватися за цілою низкою напрямів. Це особисті права, які передбачають недоторканність особи і житла, власності та конфіденційності листування та права на об’єктивний суд. Соціальні права, які передбачають права на свободу праці, охорону сім’ї та дитинства, захисту батьківських прав, здоров’я і соціальної справедливості. На ряду з цим існують і політичні права, які мають на увазі і свободу совісті, і рівність усіх перед законом, свободу друку і свободу слова, свободу зібрань та право на протест. Є також і економічні права, які мають на увазі свободу розвитку і функціонування промисловості і торгівлі, свободу пересування та розпорядження власністю на свій розсуд. Культурні права включають в себе свободу мистецтв і наук, свободу викладання і право на освіту, а також право на використання у всіх цих процесах своєї рідної мови. Все це узагальнено і взято на озброєння як демократичні цінності. Здавалося б чого ще не вистачає сучасній людині для життя і розвитку? За даними проекту DilovaMova.com, навіть самі просунуті в дотриманні прав і свобод людини країни не можуть похвалитися ідеальними умовами практичної реалізації цих прав для свого рідного суспільства, а що казати про ти країни, де демократичні цінності досить умовне поняття. Після закінчення Другої світової війни і спробі усвідомлення всіх жахів зневаги прав і свобод людини, які вона оголила, міжнародне співтовариство постаралося об’єднатися в цих загальнолюдських поняттях і Генеральною Асамблею ООН 10-го грудня 1948-го року була прийнята Загальна декларація прав людини. Пізніше, в 1950-му році всім зацікавленим державам і організаціям було запропоновано відзначати цю дату як всесвітній День прав людини. У цей День ми приєднуємося до цієї ініціативи і бажаємо всім нам розуму і мудрості. Нехай наші права і свободи починаються з нашого дотримання їх по відношенню до наших ближніх! Слідуючи принципам поваги та активної громадянської позиції ми будуємо майбутнє не тільки для нас самих, але і для наших нащадків.