неділя, 4 червня 2017 р.

Правильно перекладай!!!!

Безналичный расчет - безготівковий розрахунок
Б л аготво р и те л ь н ы й вечер - благодійний (доброчинний) вечір
Видавший виды - бувалий
В клетку(тетрадь) - у клітинку (зошит)
В клетку(ткань) - картата (тканина)
В строгом смысле слова - у точному значенні (цього) слова
В тот же момент - тої (тієї*) самої миті
Горюч е-с м азочные материалы - паливно-мастильні матеріали
Дальнейшее использование - подальше використання
Депонированная  зарплата - депонована зарплата
Для видимости - для годиться
Железнодорожный путь - колія: залізнична колія
Задевать самолюбне - зачіпати самолюбство
Заказное письмо - рекомендований лист
Изощренный ум - витончений розум
Изысканная одежда - вишуканий одяг
Изысканные манеры - вишукані (витончені) манери
Изысканный вкус - витончений смак
Испытательный срок - випробний строк (термін)
Каждые полчаса - щопівгодини
Канцелярские принадлежности - канцелярські приладдя
 Капризная погода - примхлива погода
 Капризный ребенок - вередлива дитина
Косвенная причина - посередня (непряма) причина
Косвенные результати - побічні результати
Лицевой счет - особовий рахунок
Личный листок - особистий листок
Материально-ответственное лицо - матеріально-відповідальна особа
 На должном уровне - на належному рівні
Наличные деньги – готівка
 Невежда - невіглас

Неотложная помощь - невідкладна допомога

Неотложное дело - нагальна справа

Низменные интересы - ниці інтереси

Ни под каким видом - нізащо; ні в якому разі

 Оборот - оборот; обіг (гроші в обігу)

Оборудовать квартиру - устаткувати (опорядити) квартиру

Обратиться по адресу - звернутися за адресою

Обставлять квартиру - меблювати; умебльовувати квартиру

Общественное мнение - громадська думка

Общественные отношения - суспільні відносини

Оплата наличными или по безналичному расчету - оплата готівкою або безготівковим

розрахунком

Оприходование - оприбуткування

Отчисления - відрахування

Письмо с уведомлением - лист з повідомленням про вручення

Повредить механизм - зіпсувати (пошкодити) механізм

 Подписка на газети - передплата на газети

 Поезд дальнего следования - поїзд далекого прямування

По понедельникам - щопонеділка; кожного понеділка

Постельные принадлежности - постільні речі

Принимать участие - брати участь
 Приходование - прибуткування
Путевой лист (листок) - дорожній лист (листок)
 Пути следования - шлях; дорога
 Пути сообщения - шляхи сполучення
 Расписка в получении - розписка про одержання
Расходная накладная - видаткова накладна
Расходы по бюджету - видатки по бюджету
Спрос и предложение - попит і пропозиція
Списать в расход - списати на видаток
Текучесть кадров - плинність кадрів
Текущий (счет, ремонт) - поточний (рахунок, ремонт)
Точно известно - достеменно відомо
Точно изъясняться - точно висловлюватись
Угловая комната - наріжна кімната
Удельный вес - питома вага
 У ч ред ител ьное собрание - установчі збори
Уязвимое место - уразливе місце
Ход событий - перебіг подій; хід подій
Хозяин положения - господар становища
Хозяин слова - хазяїн слова
Хорошее отношение - добре ставлення: гарні стосунки;добрі взаємини
Щекотливое обстоятельство - делікатна (тонка) обставина

 Язвительное замечание - ущипливе зауваження

Немає коментарів:

Дописати коментар